Tel: 06 12 58 57 17
Email: info@leefstressvrij.nu
Stressvrij leven, kan dat?Liever privé coaching ontstressen?Weer rust vinden in jezelf?Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Stressvrij leven, kan dat?

Doe een (online) workshop ontstressen

Lees Meer

Liever privé coaching ontstressen?

Neem dan contact met mij op

Lees Meer

Weer rust vinden in jezelf?

Boek een les of workshop iRest yoga nidra

Lees Meer

Ontstress vandaag en herhaal het morgen

Doe een Workshop Ontstressen

Lees Meer

Privacy verklaring

Leef stressvrij, gevestigd aan de Soestdijkstraat 62 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stressvrijleven.today

Soestdijkstraat 62, 2012 KT Haarlem

0612585717

Jacqueline de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Leef stressvrij. Zij is te bereiken via info@leefstressvrij.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leef stressvrij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Leef stressvrij.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Leef stressvrij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Facturering diensten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen daarin
  • Dossier vorming bij privé coaching. Naast de bovengenoemde persoonsgegevens wordt dan ook de geboortedatum en opleiding/beroep opgenomen in het dossier.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bij privé coaching is het noodzakelijk dat ik voor een goede begeleiding een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke situatie en de begeleiding die ik u geef tijdens de coaching. Dit dossier dient geen ander doel dan als geheugensteun voor mij tijdens het coachings traject en in het geval u een vervolgvraag hebt na afronding van het coachings traject. Op uw verzoek verwijder ik dit dossier direct na afsluiting van het coachings traject.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leef stressvrij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar van Leef stressvrij) tussen zit.

Leef stressvrij gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: mijndomein voor website en email, beveiligde excelbestanden met NAW-gegevens voor facturen en deelnemerslijsten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leef stressvrij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens       7 kalenderjaren (i.v.m. Belastingdienst)

Dossier                         5 kalenderjaren (ingaand na afronding coaching)

Delen van persoonsgegevens met derden

Leef stressvrij verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Mijndomein (website en e-mail) heeft als verwerker een addendum opgenomen in hun algemene voorwaarden

(https://www.mijndomein.nl/over-mijndomein/algemene-voorwaarden). Leef stressvrij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw dossier of delen daarvan verstrek ik niet aan anderen, behalve op uw uitdrukkelijk verzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leef stressvrij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leefstressvrij.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Leef stressvrij wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Leef stressvrij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leef stressvrij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@leefstressvrij.nu